Културa

Сваком граду је за напредовање неопходан изражен развој културе и јасно дефинисан идентитет. Добра стратегија омогућава добру координацију рада установа културе и других установа, агенција и удружења а њена примена подразумева сарадњу и партнерство са становницима, уметницима, привредницима, службеницима... {jathumbnail off}

Стратегија није непроменљив документ (запис), већ захтева стално допуњавање, дописивање, проширивање и интеракцију са што већим бројем стваралаца и уживалаца културе и уметности. Добро осмишљена културна стратегија олакшава развој, економску моћ, привлачност и свест о идентитету (духу) града. Доследно спровођење стратегије искључује манипулацију културним вредностима ради наметања воље или стицања користи и славе моћних и утицајних појединаца.


Визија: Београд треба да постане један од водећих културних центара у региону. “Београд европски културни полис”

Мисија: Обезбедити уметницима услове за стваралаштво, а становницима и гостима Београда могућност уживања у врхунским културним и уметничким догађајима у свим деловима града.

Начела:
Врхунско - Само врхунски квалитетни, маштовити, огрганизовани догађаји и манифестације доприносе остварењу наше визије и задовољавају потребе београђана и њихових гостију.

Равнотежа разноврсности - За сваки систем или организам основа здравог развоја и живота је равнотежа. У култури је то равнотежа разноврсних културних, уметничких или естетских праваца и схватања, то јест уравнотежена разноврсност културних и уметничких догађања.

Одговорно – Град и установе и манифестације које је основао морају сносити одговорност за остваривање планова и развој културног живота.

Подстицајно – Сви културни догађаји, манифастије и установе треба да подстичу, надахњују и развијају културни живот и стваралаштво града и појединца.

Очување духа (идентитета) града – Оригинално, квалитетно и маштовито најлакше настаје у срединама (градовима) које чувају и развијају свој самосвојни дух. Тамо где се то не чини културне вредности бивају наметнуте, на крају и усвојене а квалитет и оригиналност уништени
.
Препознатљиво – Град треба да развија програме у култури који носе препознатљив печат наше средине. Данас би било модерно рећи да Београд мора да створи и развија свој културни “бренд”.

Утицајно –Програми које се одвијају у Београду треба да утичу како на духовни и културни развој тако и на друге области живота града. Треба јасно дефинисати и пратити утицај манифестација и установа културе на економију, туризам, урбанизам...Многи градови Европе су препознали централну улогу културе и базирају своје планове развоја око ње.

Свако културно догађање треба да промовише барем једно од наведених начела. Што је више начела подржано утолико је тај догађај од већег интереса за град.


Методе:

Промена структуре финансирања: Сада се буџет града за културу расподељује у односу: 40% за инвестиционо одржавање, 40% за плате и материјалне трошкове и 20% за програме. Активности треба водити у правцу повећања процента намењеног за оствиравање програма као и за истраживање могућности за повећање буџета.

Децентрализација: Културни живот Београда је данас сконцентрисан на малом простору. Врхунску квалитетни догађаји и манифестације морају се одвијати на читавој територији града.

Повећање броја манифестација на отвореном простору: Потребно је значајно повећати број догађања на отвореном. Користити што више расположивих локација за културне и уметничке догађаје – тргове, паркове, улице...

Повећање броја корисника: Интерес града је да манифестације, установе и догађаји које финансира имају што већи број посетилаца. Секретаријат за културу треба да прати, анализира и утиче на повећање броја посетилаца. Установе које добијају новац од града морају достављати податке о посети.
Рационализација: Што рационалније коришћење буџетских средстава. Буџет за културу није довољно велики да дозволи нерационално и неконтролисано коришћење.
Контрола рада: Боља контрола рада директора установа и манифестација које је основао град. Одговорност директора за остварење програма и утрошак средстава. Бољи увид у програме установа које град суфинансира. Шта тачно град добија од тих установа – какве програме, колику посету тим манифестацијама, колики су приходи...Које критеријуме треба да задовољи установа, организација или удружење које добија материјална средства од града? Боља сарадња између установа културе, као и са републичким министарством културе.

Маркетиншки наступ: Агресивнији маркетиншки наступ установа и манифестација културе и секретаријата за културу. Град може пружити фирмама и агенцијама изузетно атрактивне локације и начине рекламирања а за узврат повећати број спонзора. Запослити стручњаке за маркетинг у области културе.

Интеграција: Програми културе треба да буду интегрисани у друге области као што су планови економског развоја, коришћења земљишта, градски саобраћај...

Квалитет планова: Повећање броја културно уметничких ставралаца који учествују у планирању ( или утичу на планирање) програма рада установа и манифестација. За неке одлуке је потребно узети у обзир веома широк спектар мишљења (све до самих грађана).

Праћење финансијских и других ефеката (мониторинг): Потребно је изградити систем који ће омогућити мерљивост (квантификовање) утицаја установа и манифестација у области културе на друге области живота града. Успостављање оваквог система може ојачати положај установа и запослених у култури и утицати на ставове о уметности и култури. Култура није само потрошња и то треба јасно показати. Култура се може развијати само ако је подржавана, а то подразумева да се препознаје њен социјални и економски утицај. У данашње време, често су одређене манифестације и огроман труд потцењени.

Презентација споменика културе: Интезивирати радове на рестаурацији, конзервацији и презентацији споменика културе. Споменичко наслеђе утиче на очување духа града и развоја свести о сопственим културним вредностима и историји.

Међународна сарадња: Још више развијати међународну сарадњу. Наравно да она мора бити двосмерна. Поред труда да се у Београду представе врхунски уметници из иностранства, треба омогућити и гоставање што већег броја уметника из нашег града у градовима Европе и света.