Енергетика Београда

Енергетика Београда утиче на енергетски биланс читаве земље . Београд треба да буде зелен и енергетски самодовољан град. Наш програм предвиђа спровођење пројеката добијања енергије из комуналног отпада са депонија,  као и спровођење пројеката коришћења топле воде из термоелектрана на територији града за грејање домаћинстава и привреде. {jathumbnail off}

Врло је важно инвестирати у нове технологије обновљивих извора енергије, пре свега у добијање соларне енергије и биоенергије. Град мора различитим мерама да подстакне енергетску ефикасност у грађевинарству и саобраћају као да организује и финансира едукацију грађана како би се ширила свест о рациоалној употеби енергије по домаћинствима.
У Граду Београду као административном и културном центру Србије у коме живи више од једне трећине становништва Републике Србије изузетно је значајно добро организовати и уредити активности везане за енергетику. До сада су послови из ове области реализовани  у оквиру Секретаријата за стамбено комуналне послове кроз њен организациони део Управу за енергетику. Ценећи важност енергетике за нормално функционисање живота у двомилионском граду неопходно је у наредном периоду извршити реорганизацију досадашње Управе за енергетику, у Секретаријат за енергетику.
У надлежности Града Београда налази се неколико предузећа чија је делатност везана за енергетику и то: ЈКП »Београдске електране» (потпуна надлежност СГБ), Електродистрибуција Београд,(налази се у саставу ЕПС и у надлежности је Републике ) и Енергогас (у саставу НИС, такође у надлежности Републике).

ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА

ЈКП »Београдске електране» снабдевају топлотном енергијом око 45% Београана из 112 топлотних извора путем више од 500 км топловода и близу 4700 предајних станица.

Основни циљ Програма је остварење поузданости система  у испоруци топлотне енергије, смањење губитака топле воде, уштеде у енергији и побољшање  квалитета испоруке топлотне енергије...
Неопходно је перманентно радити на:

 • Повећању ефикасности производње топлотне енергије
 • Аутоматизацији постројења
 • Смањење губитка енергије у дистрибуцији
 • Побољшања регулације испоруке енергије потрошачима
 • Смањењу трошкова одржавања
 • Смањење загађења околине


Ради постизања боље ефикасности у раду предузећа неопходно је извршћити одређене организационе промене и то:

 • формирати одељење за развој, примену савремених технологија и уштеду енергије (недостатак оваквог одељења у садашњој организацији већ је довео до заостајања развојне функције Предузећа);
 • Усавршити интегрални информациони систем у циљу унапређења  процеса и ефеката рада;
 • Остварити  комуникацију  са екстерном јавношћу формирањем посебног Центра за односе са јавношћу укључујући и ЦАЛЛ центар уместо диспечерске службе;
 • Послове везане са садашњим и будућим корисницима организовати на једном месту, (захтеви за прикључење, сагласности, уговори) досадашња пракса раздвојености  ових послова  недопустива је.ПРОБЛЕМАТИКА НАПАЈАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Глобални проблеми напајања Београда ел. енергијом се могу исказати у неколико тачака:

 1. Кашњење у почетку изградње велике трафо станице 400/110КВ, Београд 20, на локацији у Миријеву.. Ова трафо станица иначе би донекле решила јако непоуздано напајање самог центра града, где је иначе велики број најприоритетнијих потрошача.
 2. Кашњење у завршетку изградње објакта трафо станице 110/10КВ, Обилић, на крају Јужног булевара, која такође доприноси већој поузданости напајања центра града, како ужег тако и ширег и растерећује постојеће правце напајања.
 3. Везано за изградњу трафо станице 400/110КВ Београд 20, је и решавање еколошки веома важног проблема, демонтирања и уклањања постојећих постројења за МТК са опасним једињењима пиралена, којих има на више локација у граду и околини, а истекао им је одавно експлоатациони век. Ова се једињења у свету више не употребљавају, а њихова производња је у САД забрањена пре двадесет и више година.
 4. Проблем старог дела Београда, нарочито централне градске зоне је веома стара и израубована нисконапонска и средњенапонска кабловска мрежа. Овај проблем се мора решавати са решавањем проблема саобраћајница, тротоара и остале инфраструктуре (водовод, ПТТ, топловода).
 5. Проблем преоптерећења постојеће трафо станице 110КВ у Обреновцу и непостојање резервног напајања. Овај проблем се треба решавати са фабриком у Баричу, која у свом објекту трафо станице 110КВ има резервних капацитета.
 6. Проблем јако слабих енергетских веза између Новог Београда и Старог, односно преко Саве, где је потребно инвестирање у преносне путеве.