Привреда Београда

ДСС сматра да је привреда она покретачка снага која ће Београд довести до позиција које је имао и надмашити их.
Привреда Беогада има: {jathumbnail off}

Јаке стране:

 • Број људи
 • Висока квалификациона структура
 • финансијски, културни, образовни, здравствени, креативни и информациони центар републике
 • Креативност, способност и отвореност људи
 • Пријатна и културна атмосфера
 • Првокласна локација

Слабости:

 • Руинираност инфраструктуре – поготово улица и зграда
 • Лоше и застареле телекомуникације
 • Погоршана чистоћа
 • Осиромашен средњи слој
 • Непоседовање јасног и снажног консензуса око стратегије
 • Велики део људи са испражњеном енергијом и вером у будућност

Могућности:

 • Укључење у прву лигу међународних дешавања – спортских, културних, привредних, финансијских и осталих
 • Развој туризма, услуга и креативних индустрија
 • Прелаз са привреде ресурса на привреду знања

Претње:

 • Политичке турбуленције
 • Социјални немири


Наш поглед

Којом ће се брзином одвијати привредни опоравак и транзиција ка способној привреди највише од нас зависи.
Транспарентност деловања градских институција, усклађивање њиховог рада са светским стандардима и сузбијање корупције ће бити стални начин деловања наше странке.
Подстицаћемо приватни сектор путем деловања кроз градске власти и институције. Реституција приватног власништва на праведан начин остаје приоритет. Сигурност имовине и поштовање уговорених обавеза ће допринети смањењу фактора ризика и повећању страних и домаћих инвестиција.
Обзиром да преко 50% производње у Београду чини енергетика, производња енергената на еколошки прихватљив начин је циљ који ће бити постављен пред произвођаче.
Залагањем да држава пооштри захтеве за садржајем издувних гасова из превозних средстава и гасова из котларница, као и инспекцију над спровођењем, обезбедићемо здраву животну и радну средину сваком грађанину и посетиоцу града.

Београд треба да достигне 10% рециклаже отпада и потпуну сепарацију пластике и метала. Створићемо свест о потреби правилног третирања отпадног уља и осталих загађивача, као и о потреби спречавања неконтролисаног превоза опасних материја кроз град.
Одрживост развоја и конкурентност су комплементи, а не непријатељи.
Борићемо се за стабилност друштвеног система уз брзу промену начина рада и повећање ефикасности. У таквим условима, креативне индустрије: маркетинг, архитектура, уметност, инжењеринг, мода, филм, видео, музика, софтвер и интернет, телевизија, радио, издаваштво, извођачке уметности, ће добити највећи простор за раст и за нова радна места. Креативне индустрије, поред области услуга, видимо као приоритете у стварању Београда конкурентнијим.

Београд - иницијатор и покретач развоја и осталих регија

 • Знање, идеје и људски ресурси су кључни фактори успеха привреде Београда у будућности
 • Додата вредност услед иновативности је у нашем фокусу
 • Власт, привреда и организације (коморе, удружења и други) морају деловати координирано и синхронизовано
 • Бавићемо се креирањем извора нових ренти, а не борбом око расподеле постојећих
 • Иновативна/ стално учећа пословна култура је оно за шта се залажемо
 • Још већом брзином ћемо вршити транзицију и приватизацију


Промовисаћемо климу у којој ће фирме, појединци и привреда бити стимулисани да стварају, акумулирају и користе знање претварањем у активности које додају вредност. Овај процес треба да боље интегрише коришћење знања из различитих извора и размену знања са окружењем и светом.
Високоповезани Београд: саобраћајно, информационо и комуникационо, јесте Београд који желимо и који пружа сваком  грађанину прилику да пронађе своје место у друштву и доприноси стварању вредности на најбољи начин.


Предузетништво

 • Реорганизација сектора за привреду чиме би се створили услови за:
 • Правну помоћ Малим и средњим предузећима и Предузетницима;
 • Образовање прве јединствене базе података из ове области;
 • Едукацију и консултанстке услуге;
 • Формирање дежурне информативне службе '' отворена врата '';
 • Координацију рада градских општина по наведеним питањима;
 • Формирање берзе слободних капацитета магацинског и другог пословног простора;
 • Тешњу повезаност са општинским удружењима предузетника;
 • Обезбеђивање локација на којима би се концентрисала МСП и предузетници по принципу исте или сличне делатности (Болоњски систем, нама познатији по нпр. Пазови – пластичари);
 • Помоћ МСП и предузетницима који први пут започињу делатност, у смислу ослобађања од плаћања локалних такси (ком.такса, накнада за грађевинско земљиште, такса на фирму).


Туризам

 • Развој конгресног туризма;
 • Концепт одрживог туризма ( очување животне средине и историјских споменика)
 • Изградња Парка минијатура ( Европског и нашег )
 • Едукација туристичких водича
 • Постављање туристичке сигнализације и обезбеђење стајлишта за аутобусе;
 • Изградња Омладинског хотела;
 • Формирање одељења при општинама, ради регулисања категоризације приватног смештаја и тиме подстицај привтног смештаја због недовољних хотелских капацитета;
 • Израда јасног концепта – стратегије развоја туризма.Пољопривреда

 • Уређење пољопривредног земљишта поступком комасације;
 • У сарадњи са финансијским организацијама, активирање пилот пројекта '' добар домаћин '' у свим општинама;
 • Увођење додатног пореза( таксе ) за необрађено земљиште;
 • Подстицај сточарске производње путем обезбеђења премија;
 • Израда концепта развоја говедарске производње;
 • Формирање посебне институције – Дирекције за реализацију и контролу наменског коришћења подстицајних средстава;
 • Стварање повољних услова за обављање сезонских радовав у пољопривреди;
 • Побољшање услова за ефикасније функионисање противградне заштите на подручју града;
 • Умањење штете пољопривреднимцима од елементарних непогода, кроз програм Превентиве у сарадњи са осигуравајућим кућама.